Professionele vertalingen voor kmo's en non-profitorganisaties
Tradoq

🔎 Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Tradoq Professional Translations, een handelsnaam van Professional Language Services ComV (BE 0668.682.465), Haagbeukenlaan 12 B25, B-1200 Brussel. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn algemene voorwaarden.

2. Getekende offerte

Om betwistingen te vermijden, starten de werkzaamheden pas zodra de opdrachtnemer de door de opdrachtgever getekende bestelbon, die deel uitmaakt van de door de opdrachtnemer opgestelde offerte, per e-mail of brief in zijn bezit kreeg. Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3. Leveringstermijn

De uitvoering van de opdrachten gebeurt zo snel mogelijk. De opgegeven leveringsdatum is slechts indicatief. Geen enkele vertraging in de levering van de teksten kan aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding.

4. Eén correctieronde

De opdrachtgever heeft recht op één ronde voor herziening en/of correctie van elke tekst. Bijkomende correcties worden beschouwd als auteurscorrecties en extra aangerekend tegen uurtarief. Als auteurscorrecties worden ook beschouwd alle fundamentele wijzigingen aan inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing, tenzij expliciet anders in de offerte werd overeengekomen.

5. Overdracht van intellectuele rechten

De opdrachtnemer behoudt het eigendom van alle opgeleverde teksten tot de factuur volledig door de opdrachtgever is betaald. Op dat moment draagt de opdrachtnemer de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het afgeleverde product over aan de opdrachtgever. Die is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in hetzelfde medium of andere media.

6. Wederzijdse vertrouwelijkheid

De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever tegenover derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk kennis wordt genomen. De opdrachtnemer neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van de opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of offerte van de opdrachtnemer, dan wel zijn rapportering ter beschikking stellen.

7. Vrijwaring door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft de plicht om de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden, en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de opdrachtnemer tegen elke aansprakelijkheid, ook tegen aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

8. Facturering

De opdrachtnemer factureert bij oplevering van de tekst(en). Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, heeft de opdrachtnemer het recht om een maandelijkse factuur op te maken voor de geleverde prestaties. De opdrachtnemer heeft het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren.

9. Klachten binnen acht dagen

Elke factuur wordt als door de klant aanvaard beschouwd, indien die niet binnen acht dagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. Klachten zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt.

10. Betaling binnen dertig dagen

Alle facturen zijn betaalbaar tot dertig dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting. Bij laattijdige betaling zijn wij gerechtigd de uitvoering van volgende opdrachten en verdere leveringen op te schorten tot het verschuldigde bedrag volledig is betaald.

11. Schadevergoeding en verwijlintresten

Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 150 EUR. Bovendien zullen verwijlinteresten van 1% per maand worden aangerekend. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke interesten en kosten.

12. Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

13. Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door de opdrachtnemer het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

14. Rechtbanken van Brussel

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Deze algemene voorwaarden zijn ongewijzigd geldig sinds 3 januari 2017.